Port-au-Prince, Haiti 2010年4月19日

Takashi Owaki

Archives