Cambodia 2010年4月20日

Takashi Owaki

Tibet 2010年4月20日

Takashi Owaki

Philippines 2010年4月20日

Takashi Owaki

India 2010年4月20日

Takashi Owaki

Yemen 2010年4月20日

Takashi Owaki

Kenya 2010年4月20日

Takashi Owaki

Uganda 2010年4月20日

Takashi Owaki

Uganda 2010年4月20日

Takashi Owaki

France 2010年4月20日

Takashi Owaki

Rumania 2010年4月20日

Takashi Owaki

Archives