Siem Reap, Cambodia 2010年4月19日

Takashi Owaki

Bagan, Myanmar ( Burma ) 2010年4月19日

Takashi Owaki

Vyshnii Volocheck, Russia 2010年4月19日

Takashi Owaki

Moscow, Russia 2010年4月19日

Takashi Owaki

Helsinki, Finland 2010年4月19日

Takashi Owaki

Rome, Italy 2010年4月19日

Takashi Owaki

Letterkenny, Ireland / Derry, Northern Ireland 2010年4月19日

Takashi Owaki

London, U.K. 2010年4月19日

Takashi Owaki

New York, U.S.A. 2010年4月19日

Takashi Owaki

Mexico City, Mexico 2010年4月19日

Takashi Owaki

Archives